Voorlopige referentiewaarden nano

In onderstaande tabel zijn de afgesproken voorlopige nanoreferentiewaarden opgenomen voor vier klassen van “engineered nanoparticles (ENP’s)”. De NRV’s (Nano Reference Values) zijn uitsluitend bedoeld als pragmatische richtwaarden, en garanderen niet dat blootstelling lager dan de nanoreferentiewaarden veilig is.

Een voorlopige nanoreferentiewaarde kan worden bepaald door het betreffende nanomateriaal op basis van enkele specifieke eigenschappen, waaronder biopersistentie en dichtheid, in te delen in één van de vier klassen zoals voorgesteld door de sociale partners (werkgevers en vakbonden) (SER, 2012):

beschrijving nanoreferentiewaarden

Als aan de NRV is voldaan, wordt toch aanbevolen om maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn. Met redelijkerwijs wordt bedoeld dat de maatregelen technisch, organisatorisch en economisch haalbaar moeten zijn. Hierbij is van belang dat het zo laag mogelijk houden van de blootstelling aan kleine stofdeeltjes qua duur en omvang leidend is.

Als niet aan de NRV is voldaan, wordt aanbevolen alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de blootstelling te reduceren tot onder de NRV of om de samenstelling van de nanomaterialen in de inademingslucht te analyseren (synthetische nanomaterialen en process-generated nanoparticles – PGNP’s). Wanneer de hoeveelheid synthetische nanomaterialen hoger is dan de NRV, wordt aanbevolen alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de blootstelling te reduceren tot onder de NRV. Wanneer de hoeveelheid synthetische nanomaterialen lager is dan de NRV, wordt toch aanbevolen om maatregelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de blootstelling te beperken.