Nieuwe tool HotSpot Scan maakt risico-inschatting van levenscyclus product

Scroll down for English

TNO heeft een nieuwe tool gelanceerd, de HotSpot Scan (HSS), die de uitstoot en/of het vrijkomen van (gevaarlijke) stoffen naar milieugebieden kan schatten gedurende de gehele levenscyclus van een product. HSS is op een snelle manier toepasbaar in de vroegste productontwikkelingsfasen en vereist eenvoudige en gemakkelijk beschikbare informatie over de fysisch-chemische eigenschappen van het product. Hierdoor kunnen productontwikkelaars de Safety and Sustainability by Design-aanpak in een vroeg stadium implementeren door potentiële menselijke gezondheids- en milieubelastingen die verband houden met hun product(en) gedurende de gehele levenscyclus te screenen en te voorkomen.

HSS is gebaseerd op de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur, bronnen zoals (specifieke) emissie categorieën in het milieu (spERC/ERC) die gedefinieerd zijn voor de EUSES-risicobeoordeling en CEFIC-specifieke sectoren, de richtlijn Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). De tool maakt gebruik van het massastroombalansprincipe, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende processen die het product tijdens zijn levenscyclus ondergaat. HSS is toepasbaar op een breed scala aan productcategorieën, zoals verven, coatings, inkten, cosmetica/producten voor persoonlijke verzorging, bouwchemicaliën, oplosmiddelen, polymeren, gewasbeschermingsproducten voor de landbouw en nog veel meer.

Bent u geïnteresseerd?

Of neem contact op met Wouter Fransman (wouter.fransman@tno.nl) om te ontdekken hoe we u kunnen helpen bij het besluitvormingsproces voor de duurzame ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten.

The HotSpot Scan

TNO has launched a new tool, HotSpot Scan (HSS), which can estimate emission and/or release of (hazardous) substances to environment compartments during the entire life cycle of a product. Applicable at earliest product development stages in a quick manner, HSS requires basic and easily available information on product’s physio-chemical properties. This allows product developers to implement the Safety and Sustainability by Design approach at an early stage by screening and preventing potential human health and environmental burdens associated with their product(s) throughout the entire life cycle.

HSS is based on the findings from scientific literature, other sources like (specific) environmental release categories (spERC/ERC) defined for the EUSES risk assessment and CEFIC specific sectors, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It uses the mass flow balance principle, accounting for different processes that the product undergoes during its life cycle. HSS is applicable to a wide variety of product categories like paints, coatings, inks, cosmetics / personal care products, construction chemicals, solvents, polymers, agricultural crop protection products and many more.

Are you interested?

Or contact Wouter Fransman (wouter.fransman@tno.nl) to discover how we can help you in the decision-making process for the sustainable development of new innovative products.