Nanocentre nieuwsbrief – november NL/EN

Agenda

Conferenties en fora


Toekomstbestendige benaderingen voor risicobeheer – geleerde lessen van nanomaterialen

Georganiseerd door de NMBP-13 projecten NANORIGO, RiskGONE en Gov4Nano in samenwerking met OECD Working Party on Manufactured Nanomaterials (WPMN). (online sessie open voor iedereen op 31 januari 2023). Meer informatie.

We nodigen u uit om uw interesse in deelname aan onze conferentie te registreren om internationale benaderingen vorm te geven voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen op het gebied van risicobeheer van nano- en geavanceerde materialen. Dit omvat safe- and sustainable by design (SSbD) en harmonisatie en standaardisatie. De conferentie zal uit twee delen bestaan:

1. Persoonlijk (alleen op uitnodiging) in het OECD-conferentiecentrum in Parijs op 24 en 25 januari 2023. 

2. Een online sessie die openstaat voor iedereen op 31 januari 2023
Registreer uw interesse om deel te nemen via deze link.

Het belangrijkste doel van deze conferentie is ervoor te zorgen dat de resultaten van de projecten worden opgepakt tot:

• ondersteunen van de implementatie van de Chemical Strategy for Sustainability (CSS).

• toekomstige uitdagingen op het gebied van risicobeheersing van nieuwe en geavanceerde materialen aan te pakken.

SETAC Europe 33e jaarvergadering

30 april-4 mei 2023, Dublin, Ierland.

Om de overgang naar hernieuwbare economieën en duurzame bedrijfspraktijken te ondersteunen en de vertaling van wetenschappelijke kennis in beleidsvorming en regelgeving te vergemakkelijken, zal SETAC Europe 2023 wetenschappers uit verschillende disciplines in de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid samenbrengen om het (her)gebruik van hun meest recente wetenschappelijke kennis te delen. Dit ondersteunt adaptief en responsief milieubeheer en -bescherming.

De oproep om abstracts in te dienen is open tot 30 november, met gedetailleerde richtlijnen beschikbaar via deze link. De inschrijving opent in februari 2023.

Ingeademde deeltjes en NanOEH-conferentie 2023

Twee internationaal gerenommeerde conferenties, Inhaled Particles en NanOEH, zullen gezamenlijk de huidige inzichten rond (nano)deeltjes en vezels, blootstelling en risico behandelen.
Deze samenwerkingsconferentie wordt gehouden in Manchester (VK) in het Hilton Deansgate hotel, van 15 tot 18 mei 2023. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

NanoSafe 2023

ma 5 jun 2023, 08:00u – vr 9 jun 2023, 18:00u
Locatie: Grenoble, Frankrijk

De 8e internationale conferentie over gezondheids- en veiligheidskwesties voor een maatschappelijk verantwoorde benadering van nanomaterialen zal worden georganiseerd. Meer informatie volgt snel.

EuronanoForum 2023

zo 11 jun 2023, 09:30u  – di 13 jun 2023, 18:00u
Locatie: Malmö, Zweden

Het EuroNanoForum2023 is gewijd aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie en geavanceerde materialen en hun bijdrage aan de Europese productie van alle industrieën.

Het EuroNanoForum2023 behandelt

 • Materialen Manifest
 • Nanowetenschap en -technologie, incl. nanoveiligheid
 • Duurzaam Europa
 • Safe by design
 • Green Deal
 • Onafhankelijk Europa
 • Infrastructuur
 • EU ChipAct
 • Verbinding met US NNI

Het EuroNanoForum2023 wordt gehouden in Malmö op 11-13 juni 2023. Meer informatie volgt binnenkort.

Nieuws en ontwikkelingen

JBCE publiceert paper over classificatie van MWC(N)T

De Japan Business Council in Europe (JBCE) heeft een paper uitgebracht waarin wordt opgeroepen tot een geharmoniseerde aanpak van de gevarenclassificatie van meerwandige koolstofnanobuizen (MWCNT), gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie over MWCNT-effecten en in overeenstemming met de classificatie van het International Agency for Research on Cancer (IARC).

Het artikel betoogt dat de morfologieën, fysisch-chemische eigenschappen en effecten op het menselijk organisme van CNT afhankelijk zijn van de verschillende methoden die worden gebruikt voor hun productie. Daarom moeten verschillende soorten CNT afzonderlijk worden geëvalueerd, afhankelijk van hun kenmerken, in plaats van gegroepeerd te worden.

Rapport: Nanoveiligheid, de Sustainable Development Goals en het behalen van de beleidsambities van de EU

De focus van SweNanoSafe is duurzame ontwikkeling van nanotechnologie, en dit rapport heeft tot doel de afstemming tussen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN en de SweNanoSafe-doelstelling en -activiteiten te beschrijven. Daarnaast bevat het verslag een verwijzing naar de manier waarop de SweNanoSafe-activiteiten bijdragen aan de nieuwe beleidsambities van de Europese Unie (EU), waaronder de EU Green Deal en de chemicaliënstrategie voor duurzaamheid.

Het verslag geeft in eerste instantie een overzicht van de verwachte belangrijke kansen die nanotechnologie biedt voor duurzame ontwikkeling. Ook worden de huidige kaders en wetgeving voor de beoordeling van gezondheidsrisico’s ter discussie gesteld. Deze zijn niet flexibel genoeg om het enorme aantal complexe nanomaterialen te behandelen dat in technologische innovatie wordt overwogen.

Een overzicht van de status van duurzame ontwikkeling in Zweden wordt ook gegeven, gevolgd door een korte beschrijving van het concept van nanoveiligheid. Het grootste deel van het rapport beschrijft de synergiën tussen 12 van de 17 SDG’s en de SweNanoSafe-doelstelling. Lees het volledige rapport hier.

Special Issue: Towards a safe nanotechnology: Understanding and controlling immunomodulatory and toxicologal proporties of nanomaterials” – verzoek om indiening

Er wordt gewerkt aan een speciaal nummer voor nanomaterialen, getiteld “Towards a Safe Nanotechnology: Understanding and Controlling Immunomodulatory and Toxicological Properties of Nanomaterials “. Aangezien velen van jullie werken aan enkele aspecten van veilige nano, overweeg dan dit speciale nummer voor het indienen van je paper.

Na tientallen jaren van onderzoek zijn enkele aspecten geïdentificeerd die leiden tot de nadelige interactie van nanomaterialen met biologische systemen. Deze kennis vormt de basis voor het beoordelen en beheren van de risico’s die voortvloeien uit het gebruik van nanomaterialen. Zoals vaak in de wetenschap heeft de verbeterde kennis over nanoveiligheid nieuwe vragen opgeroepen die voortkomen uit blijvende onzekerheden: de fysisch-chemische heterogeniteit van nanodeeltjes laat niet toe om conclusies te generaliseren; de details van de interactie van nanomaterialen met cellen en organismen zijn grotendeels onbekend; de transformaties van nanodeeltjes die door verschillende biologische compartimenten bewegen, maken het uiterst moeilijk om veilige hoeveelheden vast te stellen.

Tot op de dag van vandaag verhinderen deze onzekerheden nog steeds het stellen van effectieve beschermende regels. Met de ambitie om een stap verder te zetten in de richting van veilige nanotechnologieverzamelt dit speciale nummer een reeks originele artikelen die zich richten op nieuwe bevindingen in nanotoxicologie, theoretische en experimentele methoden. Dit zorgt voor meer begrip rond de interactie van nanodeeltjes met biologische systemen, statistische methoden om risico’s in te schatten en strategieën voor het beperken van risico’s van gevaarlijke nanodeeltjes.

Deadline voor het indienen van manuscripten: 28 februari 2023.

HARMLESS Project Video

Er worden geavanceerde materialen met verbeterde eigenschappen ontwikkeld die veilig moeten zijn voor ecosystemen en mensen. Deze geavanceerde materialen zijn vaak complexe mengsels waarvoor routinematige benaderingen om de veiligheid te bepalen van beperkt nut zijn. HARMLESS biedt nieuwe tools die de veiligheid van geavanceerde materialen gedurende hun gehele levenscyclus beoordelen.

Een bijzondere uitdaging voor de veiligheidsbeoordeling is het gebruik van nanostructuren en in matrix ingebedde kleine deeltjes, die steeds vaker worden gebruikt in verschillende producten zoals verf. Wanneer verf wordt blootgesteld aan barre weersomstandigheden, degradeert het na verloop van tijd en kunnen kleine deeltjes, mogelijk inclusief afmetingen van minder dan 100 nm, of 100 keer kleiner dan een haarlok, vrijkomen in de lucht, de bodem of het water. Evenzo kunnen kleine deeltjes vrijkomen uit bepaalde gewasbeschermingsmiddelen wanneer zakken worden overgebracht of wanneer het product op velden wordt gespoten.

In beide gevallen kan het vrijkomen van kleine deeltjes schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid, met name wanneer deeltjes worden ingeademd. Ook kan het schadelijk zijn voor het milieu, vooral omdat kleine deeltjes vaak sterker reageren en anders door de lucht, bodem, water en organismen kunnen worden getransporteerd dan grote deeltjes.

Deze Safe-by-Design-benadering verfijnt de componenten van nieuw ontwikkelde producten met betrekking tot vorm, samenstelling en vele andere parameters, tijdens de verschillende stadia van productontwikkeling totdat een adequaat evenwicht tussen veiligheid en functionaliteit is bereikt.

HARMLESS ondersteunt de industrie bij het nemen van de juiste beslissingen over de meest duurzame en onschadelijke materialen voor het maken van functionele en veilige consumentenproducten. Dit geldt voor een breed scala aan verschillende sectoren, van de bouw tot katalyse, productie en landbouw.

INISS-Nano: herzien concept en actieplan (International Network Initiative on Safe and Sustainable Nanotechnologs)

Het “International Network Initiative on Safe and Sustainable nanotechnology” (INISS-nano) richt zich op de samenwerking tussen nanotechnologieonderzoek in het algemeen en nanoveiligheidsonderzoek in het bijzonder. Deze samenwerking gaat over bijvoorbeeld training, standaardisering, ontwikkeling van testrichtlijnen, metrologie, commercialisering, ethische aspecten, verantwoorde wetenschap en onderzoek, duurzaamheid en gezamenlijk onderzoek, ondersteuning van bestuur, regelgevingsbegeleiding en natuurlijk openstaan voor verdere gezamenlijke werkitems.

Dit document is een herziening van de eerste versie (gepubliceerd in juni 2021) en toont beschrijvingen en een actieplan voor elk van de pijlers:

 • Harmonisatie
 • Ondersteunen van industrieel begrip
 • (Faciliteren van) het delen van middelen / infrastructuur
 • Internationale samenwerking op het gebied van ethische en maatschappelijke aspecten van nanotechnologie

EuroNLpean Register of Materials: wereldwijde, unieke identificatiegegevens voor (niet-openbaar gemaakte) nanomaterialen

Om het hergebruik van nanoveiligheidsonderzoek makkelijker te maken, moet het aan een aantal eisen voldoen. De FAIR-beginselen (vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid) hebben betrekking op veel belangrijke aspecten, waaronder de noodzaak om een wereldwijd unieke en blijvende identificatiecode (F1) toe te wijzen.

Binnen de nanoveiligheidsgemeenschap werd de behoefte erkend aan een persistente, unieke identificatie voor nanomaterialen. Dit om ervoor te zorgen dat interne projectdocumentatie later kan worden gekoppeld aan openbaar gemaakte gegevens en kennis voor de specifieke nanomaterialen, of zelfs aan specifieke batches en varianten van nanomaterialen die in dat project worden gebruikt.

Een praktische behoefte van de nanoveiligheidsprojecten is dat de identifier kan worden gebruikt zonder gevoelige of onder embargo staande informatie openbaar te maken, maar wel om kennis op een duidelijk gedefinieerde manier te koppelen. Bestaande identificatiemiddelen zijn mogelijk niet altijd van toepassing of voldoende om de specifieke nanomaterialen te identificeren die in een bepaald onderzoek worden gebruikt, bijvoorbeeld van batchverschillen.

Daarom hebben verschillende EU NanoSafety Clusterprojecten besloten hun eigen projecten te creëren, gemodelleerd naar vergelijkbare inspanningen in de farmaceutische industrie. Dit heeft geleid tot de European Registry of Materials (ERM) Identifier. Het recente ERM-artikel beschrijft de achtergrond van deze nieuwe identificatiecode; hoe het een aanvulling vormt op andere identificatoren zoals CAS-nummers en de lopende inspanningen om de InChI-identificatiecode uit te breiden tot nanomaterialen; en voorbeelden geven van het gebruik ervan in verschillende door H2020 gefinancierde nanoveiligheidsprojecten.


Nieuwe en bijgewerkte standaarden


Standaarden (ISO, OESO, ECHA, ASTM, IEC, NVN)

Er zijn geen nieuwe standaarden gevonden.


Hulpmiddelen

Er zijn geen nieuwe hulpmiddelen voor publicatie.


Wet- en regelgeving

Er zijn geen nieuwe wet- en regelgevingsartikelen voor publicatie.


Kennis en onderzoek

Recent gepubliceerde artikelen en boekhoofdstukken

Boekhoofdstuk: Risicobeoordeling en besluitvorming voor het gebruik van nanomaterialen in de landbouw

Een boekhoofdstuk over risicobeoordeling en regulatoire beslissingen voor het gebruiken van nanomaterialen die gebruikt worden in de landbouw. Lees hier meer.

Boekhoofdstuk: Nanotechnologie en regelgevingskwesties

Dit hoofdstuk bevat aanbevelingen voor het beste regelgevingskader voor nanotechnologie op basis van feedback van belanghebbenden, input van regelgevende instanties en relevante wetten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande regelgevingskaders voor luchtvaart en biotechnologie en het Amerikaanse regelgevingslandschap. Als we de bestaande regelgevingskaders onderzoeken, blijkt dat, we kunnen verwachten dat het lopende regelgevingskader op dit niveau voldoende kan zijn. Lees hier verder.

Boekhoofdstuk: Pulmonale gevarenidentificaties van nanomaterialen uit de grafeenfamilie: raamwerk voor adverse outcome pathways op basis van toxiciteitsmechanismen

Deze evaluatie is bedoeld om adverse outcome pathways(AOPs) te combineren met klassieke toxicologische methoden. Dit zorgt voor het snel en nauwkeurig opzetten van een nanotoxicologische infrastructuur. Lees hier meer.

Boekhoofdstuk: Geïntegreerde benaderingen voor het testen en beoordelen van nanomaterialen na blootstelling aan de huid

Blootstelling aan verschillende nanovormen via de huid wordt verwacht in beroeps- en consumentenomgevingen. Daarom is het belangrijk om hun dermale toxiciteit te beoordelen.

Er zijn in dit onderzoek vier hypothesen geformuleerd voor eindpunten van dermale toxiciteit waarmee nanovormen kunnen worden gegroepeerd. Dit ter vergemakkelijking van de risicobeoordeling . Dit onderzoek helpt mee om de risicobeoordeling van nanovormen voor dermale toxiciteit te versnellen. Lees hier verder.

We offer our updates in English:

Agenda

Conferences and forums


Future-proof Approaches for Risk Governance – Lessons Learned from Nanomaterials.

Organised by the NMBP-13 projects NANORIGO, RiskGONE and Gov4Nano in collaboration with OECD’s Working Party on Manufactured Nanomaterials (WPMN). (online session open to everybody on 31st January 2023)

We invite you to register your interest in participating in our conference to help shape international approaches to addressing future challenges in risk governance of nano- & advanced materials. This includes safe- and sustainable by design (SSbD) and harmonisation and standardisation.  The conference will comprise two parts:

 1. In person (by invitation only) at the OECD Conference Centre in Paris on the 24th and 25th January 2023.  
 2. An online session open to everybody on 31st January 2023.

Register your interest to participate via this link 

The main aim of our conference is to ensure that results from our projects are taken up to:

 • support the implementation of the Chemical Strategy for Sustainability (CSS)
 • address future challenges in risk governance of new- and advanced materials


SETAC Europe 33rd Annual Meeting

30 April-4 May 2023, Dublin, Ireland.

To support the transition to renewable economies and sustainable business practices, and to facilitate the translation of scientific knowledge into data-driven policymaking and regulation, SETAC Europe 2023 will bring together scientists from various disciplines in academia, business/industry and government to share, debate, discuss, disseminate and facilitate the use and re-use of their most recent scientific knowledge to support adaptive and responsive environmental management and protection.

The call for abstracts will be open until November 30, with detailed guidelines available at this link.

Registration will open February 2023.

Inhaled Particles and NanOEH Conference 2023

Monday, 15 – Thursday, 18 May 2023

08:00 – 17:00 UTC

Two internationally renowned conferences, Inhaled Particles and NanOEH are coming together to disseminate the current knowledge and understanding surrounding (nano)particle and fibre hazard, exposure and risk. This collaborative conference will be held in Manchester (UK) at the Hilton Deansgate hotel, between the 15th and 18th of May 2023.

NanoSafe 2023
Mon, Jun 5, 2023, 8:00 AM  Fri, Jun 9, 2023, 6:00 PM
Grenoble, France

The 8th International Conference on Health and Safety Issues for a socially responsible approach to nanomaterials will be organized.

EuroNanoForum 2023

Sun, Jun 11, 2023, 9:30 AM  Tue, Jun 13, 2023, 6:00 PM
Malmö, Sweden

The EuroNanoForum2023 is dedicated to the latest developments in nanotechnology & advanced materials and their contribution to European manufacturing across all industries.

The EuroNanoForum2023 deals with

 • Materials Manifesto
 • Nanoscience and –technology, incl. nanosafety
 • Sustainable Europe
 • Safe by design
 • Green Deal
 • Independent Europe
 • Infrastructures
 • EU ChipAct
 • Connection to US NNI

The EuroNanoForum2023 will be held in Malmoe on 11-13 June 2023. More information coming soon.


News and developments


JBCE releases paper on classification of MWC(N)T

The Japan Business Council in Europe (JBCE) has released a paper calling for an harmonized approach to the hazard classification of multi-wall carbon nanotubes (MWCNT), based on the latest information available on MWCNT effects and consistent with the classification of the International Agency for Research on Cancer (IARC).

The paper argues that the morphologies, physicochemical properties, and effects on the human organism of CNT depend on the different methods employed for their production, and that therefore different types of CNT should be evaluated separately depending on their characteristics rather than being grouped together.

SweNanoSafe Issues Report: Nanosafety, the Sustainable Development Goals and meeting EU policy ambitions

The SweNanoSafe focus areas include sustainable development of nanotechnology and this report aims to describe the alignment between the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and the SweNanoSafe objective and activities. In addition, the report includes reference to how the SweNanoSafe activities contribute to the new European Union (EU) policy ambitions, including the EU Green Deal and Chemicals Strategy for Sustainability. The report initially provides an overview of the expected key-enabling opportunities that nanotechnology provides for sustainable development, while at the same time challenging the current health risk assessment frameworks and legislations, which are not agile enough to handle the vast number of complex nanomaterials considered in technological innovation.
An overview of the status of sustainable development in Sweden is also provided followed by a short description of the concept of nanosafety and the six overarching SweNanoSafe activities. The main part of the report details the synergies between 12 of the 17 SDGs and the SweNanoSafe objective, providing examples of stakeholder-engaging activities where relevant.

Special Issue “Towards a Safe Nanotechnology: Understanding and Controlling Immunomodulatory and Toxicological Properties of Nanomaterials” – Request for submission

A Special Issue is being prepared for Nanomaterials, titled “Towards a Safe Nanotechnology: Understanding and
Controlling Immunomodulatory and Toxicological Properties of Nanomaterials”. Since many of you are working on some aspects of safe nano, please consider this special issue for submitting your paper.

After decades of research, some aspects that lead to the adverse interaction of nanomaterials with biological systems have been identified; this knowledge provides the basis for conceptual frameworks to assess and manage the risk stemming from the use of nanomaterials. As often in science, improved knowledge around nano-safety has opened new questions arising from still unresolved uncertainties: the physicochemical heterogeneity of nanoparticles does not allow to generalize conclusions; the details of the interaction of nanomaterials with cells and organisms are largely unknown; the transformations of nanoparticles moving through different biological compartments makes it extremely difficult to establish safe amounts. As of today, these uncertainties still prevent the adoption of effective regulatory and protective rules. With the ambition to mark a further step towards safe nanotechnology, which is a multi-faceted objective, this Special Issue collates a series of original articles focusing on new findings in nanotoxicology, theoretical and experimental methods for understanding the interaction of nanoparticles with biological systems, statistical methods to estimate risks, and strategies for mitigating risks of hazardous nanoparticles. Deadline for manuscript submissions: 28 February 2023

HARMLESS Project Video

Advanced materials with improved properties are being developed which should be safe for ecosystems and humans and protect our natural resources. These advanced materials are often complex mixtures of multiple components for which routine approaches towards clarifying their safety are of limited use. HARMLESS provides new and integrated tools, which assess the safety of advanced materials during their entire life cycle.

One particular challenge to safety assessment is the use of nanostructures and matrix-embedded small particles, which are becoming more widely used in various products such as paints. When paints are exposed to harsh weather, they degrade over time and small particles, potentially including sizes of less than 100nm, or 100 times smaller than a strand of hair, can be released into the air, soil or water. Similarly, small particles can be released from certain plant protection products when bags are transferred, or when the product is sprayed onto fields.

In both cases,  the release of small particles can be harmful to human health, particularly when particles are inhaled, and to the environment, especially since small particles often react stronger and may be transported differently throughout air, soil, water and organisms than large particles. HARMLESS provides new and integrated tools for safety assessment of products containing advanced materials throughout their entire lifetime.

This Safe-by-Design approach refines the components of newly developed products with respect to shape, composition and many other parameters, during the various stages of product development until an adequate balance of safety and functionality is reached.

HARMLESS supports industry in making the right decisions on the most sustainable and harmless materials to choose for making functional and safe consumer products for a wide range of different sectors from construction, to catalysis, manufacturing, and agriculture.

INISS-Nano: revised concept and action plan (International Network Initiative on Safe and Sustainable Nanotechnologies)

The “International Network Initiative on Safe and Sustainable nanotechnology” (INISS-nano) focuses on the collaboration in different fields pertaining to nanotechnology research in general and nano-safety research in particular. This includes collaboration in terms of e.g., training, standardisation efforts, test-guidelines development, metrology, commercialisation, ethical aspects, responsible science and research, sustainability, and joint research, supporting governance, regulatory guidance, and of course being open for further joint working items.

This document is a revision of the first version (published in June 2021) and shows descriptions and an action plan for each of the pillars:

• Harmonization

• Support industrial understanding

• Sharing / facilitate sharing of resources / infrastructures

• International collaboration on ethical and societal aspects of nanotechnology

EuroNLpean Registry of Materials: global, unique identifiers for (undisclosed) nanomaterials

To make nanosafety research easier to reuse, it needs to comply with a number of requirements. The FAIR (findability, accessibility, interoperability, and reusability) principles address many important aspects, including the need to assign a globally unique and persistent identifier (F1). Within the nanosafety community, the need was recognized for a persistent, unique identifier for nanomaterials. This to ensure that internal project documentation can later be linked to publicly released data and knowledge for the specific nanomaterials, or even to specific batches and variants of nanomaterials utilised in that project. A practical need from the nanosafety projects is that the identifier can be used without disclosing sensitive or embargoed information, but did allow linking of knowledge in a clearly defined way. Existing identifiers may not always be applicable, or sufficient to identify the specific nanomaterials utilised in a particular study, e.g. of batch differences. Therefore, several EU NanoSafety.

Cluster projects decided to create their own, modelled on similar efforts in the pharmaceutical industry. This gave rise to the European Registry of Materials (ERM) Identifier. The recent ERM paper describes the background to this new identifier; how it complements other identifiers such as CAS numbers and the ongoing efforts to extend the InChI identifier to cover nanomaterials; and provide examples of its use in various H2020-funded nanosafety projects.


New en updated standards

Standards (ISO, OESO, ECHA, ASTM, IEC, NVN)

No new standards have been found.

Tools

There are no new tools for publication.

Laws and regulations

There are no new legal and regulatory articles for publication.


Knowledge and research

Recently published articles and book chapters

 • Book chapter: Risk assessment and regulatory decision-making for nanomaterial use in agriculture
 •  Book chapter: Nanotechnology and Regulatory Issues
  This chapter presents recommendations for the best regulatory framework for nanotechnology based on stakeholder feedback, regulatory body input, and relevant laws, using the existing aviation and biotechnology regulatory frameworks as well as the U.S. regulatory landscape. Examining existing regulatory frameworks suggests that assuming technical competency deficiencies are addressed, we can expect that the ongoing regulatory framework may be sufficient at this level.
 • Pulmonary hazard identifications of Graphene family nanomaterials: Adverse outcome pathways framework based on toxicity mechanisms
  This review intended to combine AOP with classic toxicological methods with a view to rapidly and accurately establishing a nanotoxicology infrastructure so as to contribute to public health risk assessment strategies through iteration from and animal models up to the population level.
 • Integrated approaches to testing and assessment for grouping nanomaterials following dermal exposure
  Exposure to different nanoforms (NFs) via the dermal route is expected in occupational and consumer settings and thus it is important to assess their dermal toxicity and the contribution of dermal exposure to systemic bioavailability. We have formulated four grouping hypotheses for dermal toxicity endpoints which allow NFs to be grouped to streamline and facilitate risk assessment. We investigated the dissolution of zinc oxide and silicon dioxide NFs in different artificial sweat fluids, demonstrating the importance of using physiologically relevant conditions for dermal exposure. All existing and generated data informed the formulation of the grouping hypotheses, the Integrated Approach to Testing and Assessment (IATAs), and the design of the tiered testing strategies. It is expected that the presented IATAs will accelerate the NF risk assessment for dermal toxicity via the application of read-across.