Nanocentre nieuwsbrief – juli NL/EN

Agenda

Conferenties en fora

NanoSolveIT Conferentie

Op 30 augustus 2023 vindt de laatste NanoSolveIT-conferentie plaats in Athene (Griekenland), die openstaat voor de NanoSafety gemeenschap. Reserveer nu tot 14 juli 2023 via dit formulier om meer te weten te komen over de tools, modellen en concepten die we de afgelopen vier en een half jaar hebben ontwikkeld! Klik hier voor meer informatie over het NanoSolveIT H2020 Nanoinformatica-project.

Harmonisatie van testmethoden voor nano- en geavanceerde materialen workshop

Datum: woensdag 22 november 2023, 10:00 uur – donderdag 23 november 2023, 15:00 uur
Locatie: online evenement

Internationaal geharmoniseerde en gestandaardiseerde testmethodes zijn een voorwaarde voor de veiligheids- en duurzaamheidsbeoordeling van chemicaliën en materialen. Deze workshop is georganiseerd door de Horizon Europe-projecten MACRAMÉ, nanoPASS en iCare in samenwerking met het Malta Initiative. Deze partners zetten de reis voort van NanoHarmony- en NANOMET-workshops over de ontwikkeling van OECD-testrichtlijnen (TG) voor nanomaterialen. Deelnemers zullen informatie ontvangen over lopende TG-ontwikkelingen van de OECD voor nanomaterialen, evenals een vooruitblik van het Malta Initiative op de toekomst van TG-ontwikkelingen binnen een Europese testmethodestrategie. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van harmonisatie en standaardisatie van in-vitrotesten zullen worden gepresenteerd en hun integratie in wettelijke risicobeoordeling zal worden besproken. De status en ontwikkelingen van standaarden voor karakterisering van grafeenmaterialen zullen worden gepresenteerd en worden besproken. Tot slot is er ruimte voor discussie omtrent de regelgeving uitdagingen en de volgende stappen. Meer informatie is te vinden op deze website.

Nieuws en ontwikkelingen

Publicatie van de leidraad voor de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 2022/C 229/01 van de Commissie over de definitie nanomateriaal

Publicatie van de leidraad voor de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 2022/C 229/01 van de Commissie over de definitie nanomateriaal
Op 2 mei heeft de Commissie de langverwachte leidraad voor het testen op nanomaterialen vrijgegeven naar aanleiding van de nieuwe aanbeveling van een definitie (2022/C 229/01) die de Europese Commissie in 2022 heeft aangenomen. De leidraad bouwt voort op de twee JRC Science for Policy Rapporteert EUR 29647 en EUR 29942 en biedt een overzicht van de belangrijkste termen en concepten, een beslisboom om nanomaterialen te identificeren en een bijlage met documentatiestandaarden die relevant zijn voor een geharmoniseerde en coherente regelgevingsimplementatie van de definitie. Meer informatie is hier te lezen.

Update SCCS Notes of Guidance voor het testen van cosmetica-ingrediënten inclusief nanomaterialen

Op 16 mei 2023 is de 12e revisie van de SCCS Notes of Guidance voor het testen van cosmetica-ingrediënten en hun veiligheidsevaluatie uitgebracht. Deze update bevat een volledige beoordeling van het gebruik van NAM’s en AOP’s bij de evaluatie van de veiligheidsbeoordeling van cosmetica, evenals een beschrijving van nieuwe generatie risicobeoordelingsbenaderingen. Met betrekking tot nanomaterialen, waarin alle aantekeningen van de parameters worden meegenomen, is dat de definitie van nanomateriaal in de cosmeticaverordening zal worden afgestemd op de onlangs gepubliceerde aanbeveling van de Commissie over de definitie van een nanomateriaal (2022/ C 229/01 Aanbeveling van de Commissie van 10 juni 2022). Lees hier verder. 

Europese Commissie keurt baanbrekend Safe-and-Sustainable-by-Design-kader goed

Safe-and-Sustainable-by-Design (SSbD) is een belangrijke strategie van de Europese Commissie. Hiermee wil ze nadelige gevolgen van chemische stoffen en (nano)materialen voorkomen of zelfs uitsluiten. De Commissie heeft het SSbD-kader nu goedgekeurd en beveelt aan om hier nu ervaring mee op te doen. Hiermee zet de EC (European Commission) een belangrijke stap om onderzoek en innovatie te stimuleren.
Het SSbD-kader geeft handen en voeten aan veilige innovatie. Het maakt het mogelijk om veiliger chemische stoffen, (nano)materialen, processen en producten te ontwikkelen. Producten en processen met minder of geen gevaarlijke eigenschappen. En dat gaat op voor veel verschillende mogelijke toepassingen.

Het ontwikkelde SSbD-kader is een receptenboek. Het gaat bedrijven helpen om nieuwe chemicaliën en materialen veilig en duurzaam te ontwikkelen. Ook kan het helpen om productieprocessen te verbeteren of opnieuw te ontwerpen. Daarnaast gaat het bedrijven helpen om de veiligheid en duurzaamheid te verbeteren van stoffen die nu al op de markt zijn.

Het nu ontwikkelde SSbD-kader is een belangrijke eerste aanzet. Maar op en aantal onderdelen moet het nog verder ontwikkeld worden. Recent zijn er SSbD-studies gedaan naar materialen die in contact komen met levensmiddelen, zoals plasticfolie of voedselverpakkingen. Of in producten voor informatie- en communicatietechnologie, zoals laptops of tablets. De resultaten van de studies zijn in december 2022 in een workshop gepresenteerd. Ze vormen een eerste stap in de uitwerking van het SSbD receptenboek. Klik hier voor meer informatie.


Europese Commissie begint openbare raadpleging over voorlopig advies over fullerenen, gehydroxyleerde fullerenen en gehydrateerde vormen van gehydroxyleerde fullerenen (nano)

Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) van de Europese Commissie (EC) is een openbare raadpleging begonnen over het voorlopig advies over fullerenen, gehydroxyleerde fullerenen en gehydrateerde vormen van gehydroxyleerde fullerenen (nano). De EC vroeg WCCV of zij fullerenen, gehydroxyleerde fullerenen en gehydrateerde vormen van gehydroxyleerde fullerenen veilig acht bij gebruik in cosmetische producten. Klik hier om het volledige artikel te lezen.


Nieuwe en bijgewerkte standaarden en hulpmiddelen

Standaarden (ISO, OESO, ECHA, ASTM, IEC, NVN)

Er zijn geen nieuwe standaarden voor publicatie.

Hulpmiddelen

Er zijn geen nieuwe hulpmiddelen voor publicatie.

Wet- en regelgeving

Er zijn geen nieuwe hulpmiddelen voor publicatie.

Kennis en onderzoek

Recent gepubliceerde artikelen en boekhoofdstukken

We offer our updates in English:

Agenda

Conferences and forums

NanoSolveIT Conferentie

On the 30th of August 2023, the final NanoSolveIT Conference will take place in Athens (Greece), which will be open to the NanoSafety (and not only) Community. Please reserve your seat using this form until the 14th of July 2023 to have the opportunity to learn about the tools, models, and concepts we have developed over the last four and a half years! More information of the NanoSolveIT H2020 Nanoinformatics Project: http://www.nanosolveit.eu

Harmonisation of test methods for nano and advanced materials

Event Dates: Wednesday, November 22, 2023 – 10:00 to Thursday, November 23, 2023 – 15:00
Event Venue: Online event

Internationally harmonised and standardised test method are a prerequisite for safety and sustainability assessment of chemicals and materials. This workshop, organised by the Horizon Europe projects MACRAMÉ, nanoPASS and iCare in collaboration with the Malta Initiative, continues the journey of NanoHarmony and NANOMET workshops on OECD Test Guideline (TG) development for nanomaterials. Participants will receive information on ongoing OECD TG developments for nanomaterials as well as an outlook by the Malta Initiative on the future of TG developments within a European Test Method Strategy. New developments towards harmonisation and standardisation of in vitro testing will be presented and their integration in regulatory risk assessment will be discussed. We will present the status and developments of standards for characterisation of graphene materials; discuss regulatory challenges and the way forward. More information is available here.

News and developments

Release of the Guidance on the implementation of the Commission Recommendation 2022/C 229/01 on the definition of nanomaterial

On 2nd May the Commission released the much-awaited Guidance on how to test for nanomaterials following the new recommendation of a definition (2022/C 229/01) adopted by the European Commission in 2022. The guidance builds from the two JRC Science for Policy Reports EUR 29647 and EUR 29942 and provides an overview of key terms and concepts, a decision tree to identify nanomaterials and an Annex with documentary standards relevant for a harmonized and coherent regulatory implementation of the definition. More information is available here.

Update on the SCCS Notes of Guidance for the testing of cosmetics ingredients including nanomaterials

The 12th revision of the SCCS Notes of Guidance for testing cosmetics ingredients and their safety evaluation was released on 16th May 2023. This update includes a throughout review of the use of NAMs and AOPs in the evaluation of the safety assessment of cosmetics, as well as a description of New Generation Risk Assessment Approaches. 

 Regarding nanomaterials, besides reviewing all key parameters to be taken into account, the notes of Guidance highlights that it is likely that the definition of nanomaterial in the Cosmetics regulation will be aligned with the recently published Commission recommendation on the definition of a nanomaterial (2022/C 229/01 Commission Recommendation of 10 June 2022). Click here for more information.

EC Committee Begins Public Consultation on Preliminary Opinion on Fullerenes, Hydroxylated Fullerenes, and Hydrated Forms of Hydroxylated Fullerenes (Nano)

The European Commission’s (EC) Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) has begun a public consultation on its preliminary opinion on fullerenes, hydroxylated fullerenes, and hydrated forms of hydroxylated fullerenes (nano). The EC asked SCCS if it considers fullerenes, hydroxylated fullerenes, and hydrated forms of hydroxylated fullerenes safe when used in cosmetic products according to the maximum concentrations and specifications as reported via the Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), taking into account reasonably foreseeable exposure conditions. Click here to read the full article.


New and updated standards

Standards (ISO, OESO, ECHA, ASTM, IEC, NVN)

There are no updated or new standards.

Tools

There are no new tools for publication.

Laws and regulations

There are no updates of laws and regulations.


Knowledge and research

Recently published articles and book chapters