Nanocentre nieuwsbrief – januari NL/EN

Agenda

Conferenties en fora

SETAC Europe 33e jaarvergadering

30 april-4 mei 2023, Dublin, Ierland.

Om de overgang naar hernieuwbare economieën en duurzame bedrijfspraktijken te ondersteunen en de vertaling van wetenschappelijke kennis in beleidsvorming en regelgeving te vergemakkelijken, zal SETAC Europe 2023 wetenschappers uit verschillende disciplines in de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid samenbrengen om het (her)gebruik van hun meest recente wetenschappelijke kennis te delen. Dit ondersteunt adaptief en responsief milieubeheer en -bescherming.

De oproep om abstracts in te dienen is open tot 30 november, met gedetailleerde richtlijnen beschikbaar via deze link. De inschrijving opent in februari 2023.

Ingeademde deeltjes en NanOEH-conferentie 2023

Twee internationaal gerenommeerde conferenties, Inhaled Particles en NanOEH, zullen gezamenlijk de huidige inzichten rond (nano)deeltjes en vezels, blootstelling en risico behandelen.
Deze samenwerkingsconferentie wordt gehouden in Manchester (VK) in het Hilton Deansgate hotel, van 15 tot 18 mei 2023. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

NanoSafe 2023

ma 5 jun 2023, 08:00u – vr 9 jun 2023, 18:00u
Locatie: Grenoble, Frankrijk

De 8e internationale conferentie over gezondheids- en veiligheidskwesties voor een maatschappelijk verantwoorde benadering van nanomaterialen zal worden georganiseerd. Meer informatie volgt snel.

EuronanoForum 2023

zo 11 jun 2023, 09:30u  – di 13 jun 2023, 18:00u
Locatie: Malmö, Zweden

Het EuroNanoForum2023 is gewijd aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie en geavanceerde materialen en hun bijdrage aan de Europese productie van alle industrieën.

Het EuroNanoForum2023 behandelt

 • Materialen Manifest
 • Nanowetenschap en -technologie, incl. nanoveiligheid
 • Duurzaam Europa
 • Safe by design
 • Green Deal
 • Onafhankelijk Europa
 • Infrastructuur
 • EU ChipAct
 • Verbinding met US NNI

Het EuroNanoForum2023 wordt gehouden in Malmö op 11-13 juni 2023. Meer informatie volgt binnenkort.

Nieuws en ontwikkelingen

EUON publiceert rapport over de gezondheids- en milieueffecten van grafeen

Het EUON (The EU Observatory for Nanomaterials) heeft een rapport gepubliceerd waarin de potentiële gezondheids- en milieueffecten van grafeen, grafeenoxide en andere tweedimensionale materialen systematisch worden geëvalueerd en beoordeeld. Volgens het rapport verdient de (eco)toxiciteit van op grafeen gebaseerde materialen meer onderzoeksinspanningen, met behulp van zowel OESO-testrichtlijnen (TG’s) als ISO-documentatiestandaarden. De volledige studie is beschikbaar via deze link.

Europese Commissie vraagt ECHA de silanamine-classificatie opnieuw te bekijken

De Europese Commissie zal binnenkort het risicobeoordelingscomité (RAC) van ECHA vragen om de gevaren van oppervlaktebehandeld synthetisch amorf silica (SAS), genaamd silanamine, te heroverwegen. Dit zal volgen nadat de industrie cruciale gegevens heeft gepubliceerd naar aanleiding van het oorspronkelijke advies.

Het besluit van de Commissie geeft een nieuwe draai aan het langlopende debat over de classificering van slecht oplosbare stoffen met een lage toxiciteit met betrekking tot het gevaar bij inademing. Lees hier het volledige artikel.

Meer internationale aandacht voor geavanceerde materialen

De vooruitgang in de (nano)technologie leidt tot steeds complexere materialen. Deze heten ook wel ‘geavanceerde materialen’. Men verwacht veel van deze nieuwe materialen en hun speciale eigenschappen. Bijvoorbeeld in de energietransitie en de circulaire economie. Wel moeten aspecten als veiligheid en duurzaamheid dan een grotere rol spelen. Ook bij de ontwikkeling van de materialen. De huidige aandacht voor geavanceerde materialen vanuit bedrijven en onderzoeksorganisaties besteedt hier nog te weinig aandacht aan. Meer informatie is te vinden op de website van RIVM.

Goed nieuws voor risicobeoordeling: als koper-nanodeeltjes op elkaar lijken doen effecten dat ook

Nanodeeltjes is een verzamelterm voor materialen die verschillen in samenstelling, vorm en grootte. Verschillende nanodeeltjes hebben vaak verschillende effecten op de mens of op organismen in het milieu. Dit komt door verschillen in chemische samenstelling, vorm en grootte van de deeltjes. Dit maakt deze groep van stoffen een grote uitdaging voor de risicobeoordeling. Het zou veel schelen als de risicobeoordeling van een nanodeeltje gebaseerd kan worden op de gegevens van een deeltje dat erop lijkt. Het Europese project GRACIOUS deed onderzoek naar die vergelijkbaarheid. Meer informatie is te vinden op de website van RIVM.

Veiligheid van nanocellulose in ons voedsel

Nanocellulose lijkt een veelbelovend materiaal. Het heeft veel mogelijke gebruiken, bijvoorbeeld in voedsel. Onderzoek laat zien dat nanocellulose weinig schadelijke effecten heeft, maar de beschikbare informatie is beperkt. Er zijn ook aanwijzingen dat sommige typen wel schadelijk kunnen zijn. Dit geldt vooral voor nanocellulose waarvan het oppervlak is aangepast. De beoordeling van de veiligheid van nieuwe nanomaterialen in voedsel gaat steeds beter in de EU (Europese Unie). Het valt dan ook te verwachten dat er goed naar mogelijke schadelijke effecten gekeken zal worden. Lees meer op de website van RIVM.

Europees project PATROLS zet stappen naar effectievere risicobeoordeling met minder dierproeven

De Europese Commissie wil dat in 2050 de economie duurzaam, klimaatneutraal en circulair is. Dat staat in de Europese Green Deal. Om dit doel te halen heeft de Europese Commissie de ‘Duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen: op weg naar een gifvrij milieu’ uitgebracht.

Deze strategie geeft doelen voor innovatie om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen. De strategie heeft ook aandacht voor het verminderen van gevaarlijke chemicaliën en dierproeven. Voor nanomaterialen heeft het Europese project PATROLS (Physiologically Anchored Tools for Realistic Nanomaterial Hazard Assessment) hieraan een belangrijke bijdrage aan geleverd. Meer informatie is te lezen op de website van RIVM.

Evaluatie van de gezondheidsrisico’s van op nanozilver-gebaseerde biociden voor mondkapjes

Sommige mondkapjes worden behandeld met op zilver-gebaseerde biociden, omdat deze stoffen een antimicrobiële werking hebben. In een studie van Sciensano werden onder andere de gezondheidsrisico’s van de toepassingen van zilver-gebaseerde biociden in kaart gebracht. Eerst werden de zilverbiociden gekarakteriseerd. Twee van de vier soorten biociden bestonden uit metallisch zilver nanodeeltjes en zilver nanodeeltjes. De risicobeoordeling toonde aan dat sommige van de geteste mondkapjes met nanozilver de blootstellingslimiet overschreden. Wel moet opgemerkt worden dat het hier gaat om een theoretisch risico dat niet onderbouwd wordt met echte blootstellingsdata. Er blijft dus onzekerheid ontstaan over de grootte van blootstelling. Het volledige beoordelingsrapport is hier te vinden.


Nieuwe en bijgewerkte standaarden en hulpmiddelen


Standaarden (ISO, OESO, ECHA, ASTM, IEC, NVN)

Hulpmiddelen

Er zijn geen nieuwe hulpmiddelen voor publicatie.


Wet- en regelgeving

EU-Hof verklaart besluit classificatie van titaandioxide nietig

Het Europees Hof van Justitie heeft de Gedelegeerde Verordening 2020/217 van de Commissie uit 2019, waarbij titaandioxide is toegevoegd aan bijlage VI van de CLP-verordening in de gevarenklasse carcinogeniteit, gevarencategorie 2, nietig verklaard.

De classificatie was gebaseerd op een advies van het RAC dat was uitgebracht nadat het Franse ANSES een indelingsvoorstel bij ECHA had ingediend. Het Hof stelde vast dat de Commissie een beoordelingsfout heeft gemaakt door de betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid van de classificatie hoofdzakelijk op het advies van het RAC te baseren. Het Hof stelde ook vast dat de beslissing in strijd was met het criterium dat de indeling alleen betrekking kan hebben op een kankerverwekkende stof.

Het volledige vonnis is hier te lezen. Een NIA-samenvatting van de redenering van het Hof is hier beschikbaar. Een reactie van NIA op de nietigverklaring vindt je hier.

Bijgewerkte nanoform-eisen voor veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen (VIB) die worden gebruikt voor naleving van REACH die vóór januari 2021 zijn geproduceerd zijn geldig tot en met 31 december 2022 en moeten daarom vanaf januari 2023 worden bijgewerkt. Dit advies geldt op grond van Verordening EU 2020/878 tot wijziging van REACH.

De nieuwe eisen die bij de wijziging zijn ingevoerd omvatten:

 • het aangeven of het VIB betrekking heeft op stoffen, waaronder een of meer nanovormen, door het woord “nanovorm” te gebruiken in de productidentificatie in deel 1 van het VIB.
 • andere bijgewerkte vereisten hebben betrekking op een vereenvoudigde taal en opmaak van het VIB.

De handhaving begint op 1 januari 2023, met volledige details van de bijgewerkte vereisten beschikbaar via deze link.

Kennis en onderzoek

Recent gepubliceerde artikelen en boekhoofdstukkenWe offer our updates in English:

Agenda

Conferences and forums

SETAC Europe 33rd Annual Meeting

30 April-4 May 2023, Dublin, Ireland.

To support the transition to renewable economies and sustainable business practices, and to facilitate the translation of scientific knowledge into data-driven policymaking and regulation, SETAC Europe 2023 will bring together scientists from various disciplines in academia, business/industry and government to share, debate, discuss, disseminate and facilitate the use and re-use of their most recent scientific knowledge to support adaptive and responsive environmental management and protection.

The call for abstracts will be open until November 30, with detailed guidelines available at this link.

Registration will open February 2023.

Inhaled Particles and NanOEH Conference 2023

Monday, 15 – Thursday, 18 May 2023

08:00 – 17:00 UTC

Two internationally renowned conferences, Inhaled Particles and NanOEH are coming together to disseminate the current knowledge and understanding surrounding (nano)particle and fibre hazard, exposure and risk. This collaborative conference will be held in Manchester (UK) at the Hilton Deansgate hotel, between the 15th and 18th of May 2023.

NanoSafe 2023
Mon, Jun 5, 2023, 8:00 AM  Fri, Jun 9, 2023, 6:00 PM
Grenoble, France

The 8th International Conference on Health and Safety Issues for a socially responsible approach to nanomaterials will be organized.

EuroNanoForum 2023

Sun, Jun 11, 2023, 9:30 AM  Tue, Jun 13, 2023, 6:00 PM
Malmö, Sweden

The EuroNanoForum2023 is dedicated to the latest developments in nanotechnology & advanced materials and their contribution to European manufacturing across all industries.

The EuroNanoForum2023 deals with

 • Materials Manifesto
 • Nanoscience and –technology, incl. nanosafety
 • Sustainable Europe
 • Safe by design
 • Green Deal
 • Independent Europe
 • Infrastructures
 • EU ChipAct
 • Connection to US NNI

The EuroNanoForum2023 will be held in Malmoe on 11-13 June 2023. More information coming soon.


News and developments


EUON publishes study on graphene’s health and environment impacts

The EU Observatory for Nanomaterials (EUON) has released a study systematically reviewing and assessing the potential health and environmental effects of graphene, graphene oxide, and other two-dimensional materials. According to the report, the (eco)toxicity of graphene-based materials deserves more research efforts, using both OECD Test Guidelines (TGs) and ISO documentary standards. The full study is available at this link.

European Commission set to ask ECHA to revisit silanamine classification

Advances in (nano)technology are leading to increasingly complex materials. These are also called ‘advanced materials’. Much is expected of these new materials and their special features. For example, in the energy transition and the circular economy. However, aspects such as safety and sustainability must play a greater role. Also in the development of the materials. The current focus on advanced materials from companies and research organisations still pays too little attention to this. More information can be found on the RIVM website.

Good news for risk assessment: if copper nanoparticles are similar, so are the effects

Nanoparticles is a collective term for materials that differ in composition, shape and size. Various nanoparticles often have various effects on humans or on organisms in the environment. This is due to differences in chemical composition, shape and size of the particles. These characteristics are a major challenge for risk assessment.

It would make a big difference if the risk assessment of a nanoparticle could be based on the data of a particle that looks like it. The European project GRACIOUS conducted research into this comparability. More information can be found on the RIVM website.

Safety of nanocellulose in our food

Nanocellulose seems to be a promising material. It has many possible uses, for example, in food. Research shows that nanocellulose has few harmful effects, but the available information is limited. There is also evidence that some types can be harmful. Especially nanocellulose whose surface has been adjusted. The assessment of the safety of new nanomaterials in food is improving in the EU (European Union). It is therefore to be expected that possible harmful effects will be carefully looked at. Read more on the RIVM website.

European project PATROLS takes steps towards more effective risk assessment with reduced animal testing

The European Commission wants a sustainable, climate neutral and circular economy by 2050. This is stated in the European Green Deal. To achieve this goal, the European Commission has published the ‘Sustainability strategy for chemicals: towards a toxic-free environment‘.
This strategy sets targets for innovation to better protect human health and the environment. The strategy also focuses on reducing hazardous chemicals and animal testing. For nanomaterials, the European project PATROLS (Physiologically Anchored Tools for Realistic Nanomaterial Hazard Assessment) has made an important contribution to this. More information on PATROLS can be found in this article.

Assessment of the health risks of nanosilver-based biocides for face masks

Some face masks are treated with silver-based biocides, because these substances have an antimicrobial effect. In a study by Sciensano, the health risks of the applications of silver-based biocides were mapped out. First, the silver biocides were characterized. Two of the four types of biocides consisted of metallic silver nanoparticles and silver nanoparticles.

The risk assessment showed that some of the nanosilver face masks tested exceeded the exposure limit. However, it should be noted that this is a theoretical risk that is not substantiated by real exposure data. Thus, uncertainty remains about the extent of exposure. The full assessment report can be found here.


New and updated standards

Standards (ISO, OESO, ECHA, ASTM, IEC, NVN)

Tools

There are no new tools for publication.

Laws and regulations

EU Court annuls titanium dioxide classification decision

The European Court of Justice (ECJ) has annulled the Commission Delegated Regulation 2020/217 of 2019, which added titanium dioxide to Annex VI of the CLP Regulation in the hazard class carcinogenicity, hazard category 2. The classification was based on a RAC opinion delivered after the French competent authority, ANSES, had submitted a classification proposal to ECHA.

The Court found that, in following the RAC opinion, the Commission made a manifest error in its assessment of the reliability and acceptability of the study on which the classification was mainly based; it also found that the decision was in breach of the criterion according to which the classification can relate only to a substance that has the intrinsic property to cause cancer.

The full judgment can be read at this link. An NIA summary of the Court reasoning is available here.

A reaction of NIA on the annulment can be found here.

Updated nanoform requirements for Safety Data Sheets coming into force

Under Regulation EU 2020/878 amending REACH, Safety Data Sheets (SDS) used for REACH compliance that were produced before January 2021 are only valid until 31 December 2022, and will therefore require an update as of January 2023.

The new requirements introduced by the amendment include indicating whether the SDS relates to substances including one or more nanoforms, by using the word “nanoform” in the product identifier in Section 1 of the SDS. Other updated requirements cover a simplified language and formatting of the SDS. Enforcement will start on 1 January 2023, with full details of the updated requirements available at this link.


Knowledge and research

Recently published articles and book chapters