Canada publiceert kader voor risicobeoordeling van nanomaterialen

De Canadese milieu- en klimaatveranderings- en gezondheidsagentschappen hebben een ontwerpkader vrijgegeven voor de risicobeoordeling van gesynthetiseerde nanomaterialen onder de Canadese Environmental Protection Act. Het document bevat richtsnoeren voor de aanpassing van risicobeoordelingsprocessen aan nanomaterialen, in overeenstemming met de OESO-aanbeveling van 2013 aan haar lidstaten.

Het kader is verdeeld in drie secties, die respectievelijk betrekking hebben op:

De context, reikwijdte en het doel van het document, met een samenvatting van het beleid ter ondersteuning van de risicobeoordeling van nanomaterialen onder de Canadese Environmental Protection Act (CEPA);

• Een overzicht van de beoordeling van de stofrisico’s in het kader van CEPA (niet specifiek voor nanomaterialen, maar met context over praktijken en processen die in het algemeen in het kader van de wet worden gebruikt om stoffen te beoordelen);

• De wijzigingen in de algemene praktijken die in deel 2 worden behandeld om de specifieke kenmerken van nanomaterialen aan te pakken. Deze omvatten specifieke fysische en chemische eigenschappen voor identificatie en karakterisering, gedrag en mogelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu. In de sectie wordt ook uitgelegd hoe onzekerheden worden gewogen in risicokarakterisering.

Het ontwerpkader is hier toegankelijk.